Divorced là gì

 - 
*danh từ
 (divorce from somebody) sự ly dị; sự ly hôn
 to lớn ask/sue for a divorce from somebody
 xin ly hôn ai
 grounds for divorce
 những căn cứ cho sự ly hôn
 lớn get/obtain a divorce from somebody
 được ly hôn ai
 to lớn start divorce proceedings
 bước đầu thủ tục xin ly hôn
 (nghĩa bóng) sự tách biệt
 the divorce between religion and science
 sự tách bóc biệt giữa tôn giáo và khoa học
*ngoại rượu cồn từ
 xong xuôi hòa hợp pháp cuộc hôn nhân gia đình của bản thân (với ai); ly hôn; ly dị
 they"re divorcing each other/getting divorced
 họ vẫn ly dị nhau
 tách bóc ai/cái gì một cách không đúng lầm
 lớn divorce one thing from another
 bóc tách một vật dụng này ra khỏi đồ khác
 you can"t divorce science from ethical questions
 anh thiết yếu tách bóc công nghệ ra khỏi vụ việc đạo đức

divorcen.1) to lớn tệp tin for, sue for divorce 2) khổng lồ get, receive sầu a divorce 3) khổng lồ grant a divorce 4) (a) no-fault divorce; an uncontested divorce; (a) divorce by mutual consent 5) (misc.) a divorce settlement
divorceIverb1
BAD: Sally told me she was going lớn divorce.

Bạn đang xem: Divorced là gì

GOOD: Sally told me she was going to lớn get a divorce.BAD: When there are children involved, it is difficult to lớn divorce.GOOD: When there are children involved, it is difficult to lớn get divorced.get a divorce or get divorced (= over one"s marriage by taking legal action): "I had just turned ten when my parents got divorced." "It took my sister almost a year to lớn get a divorce."2BAD: The fact that your wife crashed the Ferrari is not a good reason to divorce khổng lồ her.GOOD: The fact that your wife crashed the Ferrari is not a good reason khổng lồ divorce her.BAD: For some reason, she didn"t want to lớn divorce with hyên ổn.GOOD: For some reason, she didn"t want lớn divorce him.

Xem thêm: Google Smart Lock Là Gì ?: Hướng Dẫn Về Các Tính Năng Khác Nhau Của Nó

divorce sb (WITHOUT to/with ): "She"d divorced her husbvà six months before & had gone baông xã to live with her parents."chú ý that get divorced is far more common than divorce someone: "For some reason, she didn"t want to get divorced." IInounBAD: It"s bad enough when you get divorce, but far worse when you thua thảm your children as well.GOOD: It"s bad enough when you get divorced, but far worse when you chiến bại your children as well.BAD: If we were divorce, who would look after the children?GOOD: If we were divorced, who would look after the children?be/get divorced (WITH "d" ): "They got divorced in 1993, just twelve months after they were married." "It seems as if getting divorced has become fashionable nowadays."
divorce▸ noun1she wants a divorce: DISSOLUTION, annulment, (official/judicial) separation.2a growing divorce between the church and people: SEPARATION, division, split, disunity, estrangement, alienation; schism, gulf, chasm.Oppositesmarriage, unity.▸ verb1her parents have divorced: DISSOLVE ONE"S MARRIAGE, annul one"s marriage, kết thúc one"s marriage, get a divorce.2religion cannot be divorced from morality: SEPARATE, disconnect, divide, dissociate, detach, isolate, alienate, mix apart, cut off.
Từ điển Kỹ thuật (EN)
■ ly hôn

Chuyên ngành
* danh từ - sự ly hôn - (nghĩa bóng) sự lìa ra, sự tách ra* ngoại hễ từ - mang đến ly dị; ly hôn (ông xã vk...) - làm xa vắng, làm lìa khỏi, tách bóc thoát khỏi khổng lồ divorce one thing from another ~ bóc tách một đồ gia dụng này thoát khỏi đồ dùng khác
divorce■ noun the legal dissolution of a marriage. ⁃ a legal decree dissolving a marriage. ■ verb 1》 legally dissolve one"s marriage with. 2》 detach or dissociate: religion cannot be divorced from morality. Derivatives
divorcementnoun OriginME: from OFr. divorce, from L. divortium, based on divertere (see divert).
I
noun the legal dissolution of a marriage ( Freq. 8) • Syn: divorcement• Derivationally related forms: divorce (for: divorcement )• Topics: law , jurisprudence • Hypernyms: separationII verb1.

Xem thêm: Tải Yu Gi Oh Duel Generation Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản Mới Nhất

part; cease or break association with ( Freq. 4)- She disassociated herself from the organization when she found out the identity of the president • Syn: disassociate , dissociate , disunite , disjoint• Derivationally related forms: disunion (for: disunite ), dissociation (for: dissociate ), disassociation (for: disassociate ) Hypernyms: separate , part , split up , split , break , break up• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s PP2. get a divorce; formally terminate a marriage ( Freq. 2)- The couple divorced after only 6 months • Syn: split up• Derivationally related forms: divorcement , divorcee • Hypernyms: separate , part , split up , split , break , break up Entailment:marry , get married , wed , conjoin , hook up with , get hitched with , espouse• Verb Frames:- Somebody ----s- Somebody toàn thân ----s somebody- Sam & Sue divorce- Sam cannot divorce Sue

Chuyên mục: Chia sẻ