Disclaimer dịch là gì

 - 
a formal statement saying that you are not legally responsible for something, such as the information given in a book or on the mạng internet, or that you have sầu no direct involvement in it


Bạn đang xem: Disclaimer dịch là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú wesave.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


The website"s disclaimer states that shipments are only guaranteed when sent khổng lồ residents in the UK.
High blending rates (80-100%) of compost have been noted for some potting mixes, but explicit disclaimers or cautions, regarding testing before use, are included6,16,25,31.
I think that this consideration will weigh very heavily on those who will be able to lớn make disclaimers.
In this connection, can we also be informed what the present practice is with regard lớn disclaimers?
Despite their disclaimers, their speeches tend to invite hatred and khổng lồ foment fear và so lead logically và inescapably khổng lồ violent action on both sides.
The court has an involvement in certain disclaimers, largely lớn protect the rights of third parties.
Traders have attempted khổng lồ get around the existing law by placing disclaimers on the goods and by acknowledging that they are copies.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên wesave.vn wesave.vn hoặc của wesave.vn University Press giỏi của những nhà cấp giấy phép.
*Xem thêm: Đỏng Đảnh Là Gì - Thói Đỏng Đảnh Của Nàng

to prsự kiện further disagreement in arguments or war by giving to lớn the opposing side an advantage that they have sầu demanded

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập wesave.vn English wesave.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Mô Hình Pooled Ols Là Gì - Mô Hình Panel Data & Pooled Ols

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Chia sẻ