Comparative adjectives là gì

 - 

- So sánh rộng trong tiếng Anh là gì cùng được vận dụng ra làm sao trong giờ đồng hồ Anh?

- Và đề xuất chú ý điều gì khí sử dung dạng so sánh hơn!

Tất cả số đông thắc này Anh ngữ Ms Hoa để giúp các bạn lời giải thông qua nội dung bài viết sau đây nhé!

*

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh hơn được phát âm là cấu trúc so sánh giữa 2 xuất xắc các vật/tín đồ cùng nhau về 1 hay là 1 vài tiêu chí, trong số có 1 đồ đạt được tiêu chí được giới thiệu tối đa đối với các vật dụng còn sót lại.

Bạn đang xem: Comparative adjectives là gì

So sánh rộng hay được áp dụng cho vấn đề đối chiếu 2 xuất xắc nhiều vật/bạn cùng nhau (cùng với mọi trường phù hợp đối chiếu 1 đồ vật cùng với tổng thể và toàn diện ta cần sử dụng so sánh nhất).

2. Cấu trúc đối chiếu hơn

So sánh rộng cùng với tính trường đoản cú ngắn với trạng tự ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ nhận thêm đuôi “er” S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh với đối tượng người dùng 1) Axiliary V: trợ cồn tự (object): tân ngữ N (noun): danh tự Pronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I bởi. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính trường đoản cú lâu năm với trạng trường đoản cú dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính tự lâu năm L-adv: trạng từ bỏ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friover did the kiểm tra more carefully than I did = My frikết thúc did the demo more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước vẻ ngoài so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chú ý khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính trường đoản cú ngắn)

– Với tính tự có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> Nếu từ bỏ kia dứt bởi nguyên lòng + phụ âm thì gấp rất nhiều lần phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– Với tính từ bỏ gồm 2 âm huyết ngừng bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (nước ngoài lệ là guilty, eager cần sử dụng cùng với most bởi là tính tự dài).=> Nếu tự đó kết thúc bởi phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ bọn họ niềm hạnh phúc hơn trước tê.)

Ta thấy “happy” là 1 trong những tính tự có 2 âm máu nhưng mà lúc thực hiện đối chiếu rộng, ta áp dụng cấu trúc đối chiếu hơn của tính từ bỏ nđính thêm.

+ Một số tính tự và trạng từ bỏ đổi khác đặc biệt quan trọng lúc sử dụng đối chiếu rộng cùng đối chiếu hơn nhất

Long adj (Tính từ bỏ dài)

Là tính trường đoản cú có rất nhiều hơn một âm tiết (trừ ngôi trường thích hợp 2 âm ngày tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (cạnh tranh khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan lại trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhấn tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các trường phù hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách) Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về level rộng là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬPhường. VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào nơi trống dạng đúng của đối chiếu rộng. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lamãng cầu is…………… (old) than John.

3. Đài Loan Trung Quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. I think Thành Phố New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. nước Australia is far/further hotter than Irel&.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Xem thêm: Bonsoir Là Gì - 502 Bad Gateway

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng đối chiếu rộng của những tính trường đoản cú cùng trạng tự sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. beautiful

 

2. hot

 

3. crazy

 

4. slowly

 

5. few

 

6. little

 

7. bad

 

8. good

 

9. attractive

 

10. big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. beautifully

beautifully

the most beautifully

2. hot

hotter

the hottest

3. crazy

crazier

the craziest

4. slowly

more slowly

the most slowly

5. few

fewer

the fewest

6. little

less

the least

7. bad

worse

the worst

8. good

better

the best

9. attractive

more attractive

the most attractive

10. big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn lời giải đúng để điền vào nơi trống trong những câu sau.

1. He is ....... singer I’ve sầu ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ....... in the đô thị than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. He sings ……….. aý muốn the singers I have sầu known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English chạy thử was ....... than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. Physics is thought lớn be ....... than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Yamaha Jupiter is ....... planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ....... hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. My office is ....... away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Lamãng cầu is ....... than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. She did the kiểm tra ……….. I did.

A. as bad as B. badder than

C. more badly than D. worse than

14. A boat is ....... than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. Her new house is ....... than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. Her bedroom is ....... room in her house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ....... than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

đôi mươi. It was ....... day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Đáp án

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C
6. D 7. A 8.A 9.D 10.D
11.C 12.C 13. D 14.A 15.A
16.C 17.B 18.A 19.C đôi mươi.B

Excercise 5: Điền vào khu vực trống dạng đối chiếu đúng của trường đoản cú trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the White one. 6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve sầu ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. to lớn the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.18. French is considered khổng lồ be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Xem thêm: Cách Làm Trà Sữa Hokkaido Là Gì, Cách Pha Trà Sữa Hokkaido Ngon Như Ding Tea

Đáp án

1. the cleverest2. longer3. the best4. cleaner5. more expensive6. more quickly7. more dangerous8. more sweetly9. the most exciting10. the fastest11. the most popular12. the closest 13. beautifully – most beautifully14. hotter15. worse16. better 17. big - bigger18. more difficult - the most difficult19. largest

Chủ điểm ngữ pháp rất có thể các bạn quan liêu tâm

Cấu trúc so sánh hơn cũng rất được thực hiện những trong những bài thi giờ đồng hồ anh. Và nếu khách hàng không nắm vững cách sử dụng so sánh hơn trong giờ anh thì vô cùng hoàn toàn có thể sẽ sở hữu đầy đủ nhầm lẫn đáng tiếc ảnh hưởng mang lại kết quả làm cho bài bác của công ty. Vậy cho nên hãy ôn luyện tường tận, và còn lại phần lớn bình luận, thắc mắc mà lại nhiều người đang gặp gỡ đề nghị nhé.


Chuyên mục: Chia sẻ