Chính trị tiếng anh là gì

 - 

Chính trị (Government và Politics) là một trong chủ thể khôn xiết cực nhọc và phức hợp vào giao tiếp cũng như trong những bài khám nghiệm. Hôm nay wesave.vn sẽ thuộc sát cánh với chúng ta nghiên cứu về các từ bỏ vựng thông dụng thường được sử dụng tốt nhất về những trường đoản cú vựng chủ đề này với các giải pháp phân phát âm của chính nó. Cùng bắt đầu nào!


Top 39 trường đoản cú vựng tiếng Anh hay gặp mặt chủ thể Chính Trị

Asylum (n) – /əˈsaɪ.ləm/: ganh nạn thiết yếu trịBallot (n) – /ˈbæl.ət/: bỏ phiếu kínBill (n) – /bɪl/: dự thảo luậtBipartisan (n) – /baɪˈpɑːr.t̬ə.zən/: hai đảngCampaign (n) – /kæmˈpeɪn/: chiến dịch tnhãi cửCoalition (n) – /koʊ.əˈlɪʃ.ən/: sự liên minhConstitution (n) – /kɑːn.stəˈtuː.ʃən/: hiến phápCoup d’état (n) – /kuˌdeɪˈtɑ, -ˈtɑz/: cuộc hòn đảo chínhDemocracy (n) – /-ˈmɑː.krə-/: nền dân nhà, cơ chế dân chủDissolution (n) – /dɪs.əˈluː.ʃən/: sự giải thể, giải thểDictatorship (n) – /dɪkˈteɪ.t̬ɚ.ʃɪp/: chế độ độc tài, nền siêng chínhElection (n) – /iˈlek.ʃən/: sự thai cử, sự lựa chọnElectorate (n) – /iˈlek.tɚ.ət/: toàn thể cử tri, quần thể thai cửGerrymander (n) – /ˈdʒer·iˌmæn·dər/: sự sắp đặt chăm chế (ăn gian trao đổi lại kết quả thai cử để thay đổi kết quả)Government (n) – /ˈɡʌv.ɚn.mənt/: chính phủ, nội cácGrassroots (n) – /ˈɡræs ˈruts/: tín đồ dân thườngHuman rights (n) – /ˌhjuː.mən ˈraɪts/: nhân quyềnCivil liberty (n) – /ˈsɪv·əl ˈlɪb·ər·t̬i: quyền tự do của công dânTo enforce a rule (v) – /ɪnˈfɔːrs. ə.ruːl/thi hành một điều luậtInternational recognition (n) – /ɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl. ˌrek.əɡˈnɪʃ.ən/: sự công nhận của nước ngoài Incumbent (n) – /ɪnˈkʌm.bənt/: người dân có phận sự, chức trách nát Landside (n) – /ˈlænd.slaɪd/: thắng lợi lớnLaw (n) – /lɑː/: luậtLobby (n) – /ˈlɑː.bi/: những vận tải hiên chạy dọc Monarchy (n) – /ˈmɑː.nɚ.ki/: nền quân nhà, cơ chế quân công ty Nominee (n) – /ˌnɑː.məˈni/: ứng viên Opposition (n) – /ˌɑː.pəˈzɪʃ.ən/: phe đối lập Policy (n) – /ˈpɑː.lə.si/: chính sách Politician (n) – /ˌpɑː.ləˈtɪʃ.ən/: chính trị gia Politics (n) – /ˈpɑː.lə.tɪks/: chuyển động thiết yếu trị Poll (v) – /poʊl/: bỏ phiếu Polling station (n) – /ˈpoʊ.lɪŋ ˌsteɪ.ʃən/: điểm bỏ phiếuPrime minister (n) – /ˌpraɪm ˈmɪn.ɪ.stɚ/: thủ tướng mạo Regime (n) – /reɪˈʒiːm/: chính sách, chủ yếu thể Republic (n) – /rəˈpʌb.lɪk/: nước cùng hòa, nền cộng hòaRun for election (n) – /rʌn. ɚ. iˈlek.ʃən/: cuộc chạy đua thai cử Spin doctor (n) – /ˈspɪn ˌdɑːk.tɚ/: phân phát ngôn viên của một đảng phái xuất xắc tín đồ cỗ vũ một đậm cá tính bao gồm trị nào đó, bằng phương pháp hỗ trợ những thông tin theo hướng dễ ợt đến đảng phái kia cho các giới truyền thông Turn out (n) – /tɝːn. aʊt/: kết quả (bầu cử) Vote (v) – /voʊt/: bầu cử
*
Từ vựng chủ thể chính trị

Một số ví dụ về tự mới chủ thể Chính Trị


*
Các ví dụ về trường đoản cú vựng chủ thể chủ yếu trị

She obtained 40% of the vote. (Cô ây đã đạt được 40% phiếu bầu)Chinese human rights violation is very serious when this country is reported to lớn do the terrible persecution to Falun Gong practitioners.(Vi tầy quyền của China khôn xiết cực kỳ nghiêm trọng khi nước này bị báo cáo là tiến hành cuộc đàn áp man rợ so với các học tập viên Pháp Luân Công.)The status of constitutional civil liberties in the statebuilding era has long been understudied.Tình trạng của các quyền tự do thoải mái dân sự theo hiến pháp vào thời kỳ tạo ra đơn vị nước từ tương đối lâu đã biết thành Review tốt.

Bạn đang xem: Chính trị tiếng anh là gì


*
vi du tieng Anh chu de chinc tri

Cụm tự về chủ thể Chính trị (Collocation)

Power

– Create/ form/ be the leader of a political party

=> Tạo/ lập/ biến hóa chỉ huy của một tổ chức chủ yếu trị

– Gain/ take/ win/ lose/ regain control of Congress

=> Được/ lấy/ win được/ mất/ giành lại quyền kiểm soát và điều hành Quốc hội

– Start/ spark/ lead/ be on the brink of a revolution

=> Bắt đầu/ châm ngòi/ lãnh đạo/ trên bờ vực của một cuộc cách mạng

– Be engaged/ locked in an internal power struggle

=> Tđê mê gia/ kẹt trong một cuộc chống chọi quyền lực nội bộ


*

– Lead/ form a rival/ breakaway faction

=> Dẫn dắt/ chế tạo ra phe đối đầu/ phe ly khai

– Seize/ take control of the government/ power

=> Giành được/ điều hành và kiểm soát thiết yếu quyền/ quyền lực

– Bring down/ overthrow the government/ president/ regime

=> Hạ bệ/ lật đổ chủ yếu quyền/ tổng thống/ chế độ

– Abolish/ overthrow/ restore the monarchy

=> Bãi bỏ/ lật đổ/ khô phục chế độ quân chủ

– Establish/ install a military dictatorship/ a stable government

=> Thành lập/ tùy chỉnh một cơ chế độc tài quân sự/ một chính phủ nước nhà ổn định định

– Be removed from office/ power

=> Bị biện pháp chức/ quyền

– Resign/ step down as tiệc ngọt leader/ president/ prime minister

=> Từ chức chỉ huy đảng/ tổng thống/ thủ tướng

– Enter/ retire from/ return khổng lồ political life

=> Bước vào/ về hưu từ/ quay trở về cuộc sống chủ yếu trị

Political debate

– Spark/ provoke a heated/ hot/ intense/ lively debate

=> Châm ngòi/ kích hễ một cuộc tranh cãi nảy lửa/ lạnh bỏng/ dữ dội/ sinc động

– Participate in/ contribute lớn (the) political/ public debate (on/ over something)

=> Tsi gia vào/ góp sức mang đến cuộc bàn cãi bao gồm trị/ công khai (về gì đó)

– Launch/ start/ lead a campaign/ movement

=> Khởi động/ bắt đầu/ dẫn dắt một chiến dịch/ phong trào

– Join/ be linked with the peace/ anti-war/ feminist/ civil rights movement

=> Tđê mê gia/ gắn sát với phong trào hòa bình/ bài bác chiến tranh/ thiếu nữ quyền/ quyền công dân

– Criticize/ speak out against/ challenge/ tư vấn the government

=> Phê phán, lên tiếng kháng lại/ thách thức/ cung ứng chủ yếu phủ

– Put pressure on the government (lớn bởi vì something)

=> Gây áp lực đè nén lên cơ quan chính phủ (để gia công gì đó)

– Come under fire/ pressure from opposition parties

=> Bị chống đối/ bị tạo áp lực nặng nề từ những đảng đối lập

Policy

– hotline for/ demand/ propose/ push for/ advocate democratic/ political/ lvà reform(s): => Kêu gọi/ yêu cầu/ đề xuất/ thúc đẩy/ ủng hộ cải tân dân chủ/ chủ yếu trị/ khu đất đai

– Formulate/ implement domestic economic policy

=> Xây dựng/ thực thiện chính sách tài chính vào nước

– Change/ shape/ have sầu an impact on government/ public policy

=> Txuất xắc đổi/ định hướng/ bao gồm ảnh hưởng mang đến chủ yếu quyền/ chính sách công

– Be consistent with/ go against lớn government policy

=> Nhất tiệm với/ đi ngược lại chính sách chủ yếu quyền

– Reform/ restructure/ modernize the tax system

=> Cải cách/ tái cấu trúc/ tân tiến hóa khối hệ thống thuế

– Privatize/ improve/ make cuts in/ deliver public services

=> Tư nhân hóa/ cải thiện/ giảm giảm/ mang lại các hình thức dịch vụ công cộng

– Invest in/ spkết thúc something on schools/ education/ public services/ (the) infrastructure

=> Đầu tứ vào/ chi trả mang lại trường học/ giáo dục/ các dịch vụ công cộng/ đại lý hạ tầng

– Nationalize the banks/ the oil industry

=> Quốc hữu hóa những ngân hàng/ công nghiệp dầu khí

– Promise/ propose/ give ($80 billion in/ significant/ massive) tax cuts

=> Hứa hẹn/ đề xuất/ thực hiện sút thuế ($80 tỷ/ xứng đáng kể/ rất lớn)

Making laws

– Have seats in Parliament/ Congress/ the Senate

=> Có nơi vào nghị viện/ quốc hội/ thượng viện

– Propose/ sponsor a bill/ legislation/ a resolution

=> Đề xuất/ tài trợ cho một dự luật/ luật/ nghị quyết

– Introduce/ bring in/ draw up/ draft/ pass a bill/ a law/ measures

=> Giới thiệu/ mang lại/ xây dựng/ phác hoạ thảo/ thông sang một dự luật/ luật/ biện pháp

– Amend/ repeal an act/ legislation

=> Sửa đổi/ hủy bỏ một hành động/ luật

– veto/ vote against/ oppose a bill/ legislation/ a measure/ a proposal/ a resolution

=> Phủ quyết/ bỏ thăm chống/ phản đối một dự luật/ luật/ biện pháp/ đề xuất/ một nghị quyết

– get/ require/ be decided by a majority vote

=> Được/ đề nghị có/ được đưa ra quyết định do đa phần phiếu bầu

Một số thắc mắc giờ đồng hồ Anh chủ thể Chính Trị

Nlỗi đang nhắc tới ở bên trên, chủ thể chính trị là một chủ đề cực nhọc vào giao tiếp cũng như các bài xích bình chọn, nhất là vào phần thi Speaking của IELTS Sau trên đây bọn họ cùng xem một vài dạng thắc mắc đang ra trong phần Speaking và Writing Task 2 chủ đề Chính Trị (Government và Politics) này nhé!

Một số dạng thắc mắc giờ đồng hồ Anh chủ đề Chính Trị trong phần Writing task 2:

Trong phần tranh tài Writing task 2 của bài bác thi IELTS với chủ thể chủ yếu trị, khôn xiết có thể các bạn sẽ chạm chán nên phần đông thắc mắc như vậy này:

Some believe that politicians are the most influential people in the world, while others believe sầu scientists are the most influential. Which side vì you agree with & why? Provide specific reasoning for your answer.Should governments make decisions about people’s lifestyle, or should people make their own decisions?A government has a responsibility to lớn its citizen to ensure their safety. Therefore, some people think that the government should increase spending on defense but spend less on social benefits. To what extent bởi you agree?Some people think that only the politicians can make significant changes in society, while others think that individuals can have sầu a lot of influence. What is your opinion?It is impossible to lớn help all people in the world, so governments should focus on people in their own countries. To what extent do you agree or disagree?Bài mẫu mã đến bài bác Writing task 2

Đề bài: A government has a responsibility khổng lồ its citizen khổng lồ ensure their safety. Therefore, some people think that the government should increase spending on defense but spover less on social benefits. To what extent vì chưng you agree?

Gợi ý trả lời:

The primary role of the state is to lớn protect itscitizens (công dân)from different types of threat. Therefore, some people argue that the government should direct much of its financial resources lớn thedefense sector (nghành quốc phòng)and cut down the spending onsocial welfare (phúc lợi xóm hội). I vì chưng not agree with this view. In my opinion, a country has to spkết thúc on both social welfare and defense.

There is no denying the fact that a powerful military can ensure the safety of the citizens & maintain peace in a country. A strong militarydeters (ngnạp năng lượng cản)aggressive sầu neighbours or terrorists from attacking a country and thereby prevents the loss of innocent lives & property. Moreover, in some countries, military can help withlaw enforcement (triển khai biện pháp pháp)and promotepolitical stability (sự bất biến chủ yếu trị)by maintaining thesovereignty (quyền lực tối cao)of the government. Therefore, it is crucial for a government lớn allocate asufficient (vừa đủ)amount of funding lớn the defense sector.

However, the spending on military cannot be at the expense of social spending because the social welfare is as critical as military might for a country tothrive (phạt triển). The government is responsible to ensure that all the people can satisfy their basic human needs such as food, shelter and health care. By providing welfare for the neediest members of the society through various schemes, the state can improve sầu their living standards & make its people happy andcontented (hài lòng). If there were no social benefit programs such asretirement schemes (chế độ hưu trí),disability benefits (trợ cấp cho tất cả những người kngày tiết tật)orsubsidized housing (nhà tại buôn bản hội), the vulnerable sections of the society would suffer. This can lead toresentment (sự phẫn nộ)aý muốn the disadvantaged sections of the society and social uprising against the authorities. Moreover, citizens are entitled to lớn receive benefits because they pay taxes to lớn the government. Nowadays, only those countries which put great importance on social security can prosper. For example, Canadomain authority is a thriving country whose citizens enjoy almost không tính phí healthcare.

In conclusion, the state should give sầu as much importance khổng lồ the welfare of the citizens as to their safety và it will vì chưng more harm than good if it reduces the spending on social welfare for increasing military expenditure.

Một số dạng câu hỏi giờ Anh chủ đề Chính Trị vào phần Speaking:

Trong phần thắc mắc Speaking của bài thi IELTS cùng với chủ đề Chính trị, có thể bạn sẽ chạm chán buộc phải những thắc mắc sau:

Describe a leader or a politician whom you admire.who he/she is/waswhat so appealing is about him/herwhat type of leader or politician he/she is/was và explain why vì you admire hyên ổn /her.

Xem thêm: Google Photo Là Gì, Nghĩa Của Từ Photo, Photo Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Gợi ý vấn đáp phần Speaking:

Đề bài: Describe a leader or a politician whom you admire.

Gợi ý trả lời

As a nation, we are proud to have sầu many legendary andvisionary (có tầm nhìn)leaders who had shaped our fortune và devoted their lives and time to lớn build the country. Among mỏi those impressive leaders & politicians, I would piông chồng (…say a famous leader’s name…) as my most favourite leader whom I really admire & respect.

He is such a popular and beloved leader that I have found that most of the people like và admire him. He possesses a very high political position with really immense power và yet he has chosen to lead such an ordinary and poor life that it is possible only by a dedicated, honest, good-hearted & completely honest leader. While he could have made a great fortune & could have exercised his power like many other politicians và leaders, he has chosen the honesty, integrity, responsibility và truth as his virtues.

The most appealing part about hyên is his honesty andfierceness (sự quyết liệt)for the truth and just. He does not fear anyone as long as it is to establish the just & right. Because of his invaluable contribution & dedication lớn many positive changes have sầu been made in our country. I, lượt thích many others, lượt thích him because of his honesty, truthfulness, và fight for justice, dedication, patriotism, & benevolent attitude khổng lồ the poor people. He is a rare politician in this era of corruption & selfishness. The world needs more leaders like hyên khổng lồ make it a better place.

Xem thêm: Về Tình Hình Liên Quan Đến Công Ty Atomy Là Gì

I am sure with his contribution our nation will progress further. The vision & leadership chất lượng of this politician would inspire the young các buổi tiệc nhỏ members lớn contribute towards the betterment of the nation.

Ở bên trên là đông đảo chia sẻ về từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể Chính Trị (Government & Politics) và đa số thắc mắc thường gặp mặt đã mở ra. Hy vọng thông qua bài viết sẽ giúp các bạn phần nào đó bổ sung thêm vốn từ vựng cùng áp dụng vào chủ yếu tiếp xúc của những bạn! Chúc chúng ta thành công!


Chuyên mục: Chia sẻ